Nader onderzoek fauna

Nader onderzoek fauna

BESCHERMDE SOORTEN

Wanneer uit een Quickscan is gebleken dat beschermde soorten (mogelijk) in het plangebied voorkomen, dan dient dit nader onderzocht te worden. Veelal betreft dit onderzoek naar vleermuizen, marterachtigen of vogels zoals mussen en gierzwaluwen. Aan de hand van de soortspecifieke inventarisatieprotocollen gaan wij voor u aan de slag om in kaart te brengen of en waar geschikte vaste rust- en voortplantingsplaatsen zijn van deze beschermde soorten. Veelal vinden deze onderzoeken in het voorjaar en de zomer plaats met meerdere veldbezoeken per seizoen. De doorlooptijd kan daarom een half jaar tot zelfs een heel jaar duren als ook sprake is van een potentieel winterverblijf.

 

Met de uitkomsten van het nader onderzoek bepalen wij of het geplande project nadelige gevolgen heeft voor de betreffende soorten en of een ontheffing aangevraagd dient te worden als blijkt dat dit het geval is.

GESCHIKTHEIDSONDERZOEK FAUNA IN TE KAPPEN BOMEN

Bij geplande kapwerkzaamheden is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium rekening te houden met het belang van beschermde soorten. Boomeigenaren dienen zich zeker te stellen dat de kap van een boom niet leidt tot verstoring, beschadiging of verlies van een vaste rust- of verblijfplaats of een (jaarrond) beschermd nest. Sommige boomholtes kunnen aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld boommarters of vleermuizen. Nesten van met name roofvogels zijn ook buiten het broedseizoen beschermd omdat ze hier ieder jaar weer naar terugkeren.

 

Tijdens een geschiktheidsonderzoek beoordelen wij op hoogte de aanwezige holtes, los zittende schors, houtscheuren en nesten. Dit is vaak een combinatie van een visuele check en opnamen met een endoscopische camera. Mocht het resultaat van het onderzoek positief zijn, dan mag de boom pas gekapt worden als daar een ontheffing voor is verleend door de omgevingsdienst.

 

Wij leveren resultaten in een Excel-tabel aan of, indien gewenst, een shape/gdb bestand. Tevens leveren we enkele themakaarten aan (autocad/pdf) waarin we de kwaliteiten van het bomenbestand overzichtelijk presenteren met kleurcoderingen. Boomtechnische toezicht en begeleiding.

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’