Ecologisch advies

Ecologisch advies

ONTHEFFINGSAANVRAAG

Als geplande werkzaamheden direct of indirect een negatief effect hebben op beschermde soorten dan dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de omgevingsdienst. Een dergelijke aanvraag kan best ingewikkeld zijn. Wij kunnen dit namens en voor u verzorgen.

ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

Een ecologisch werkprotocol beschrijft wat, hoe en wanneer werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden ten opzichte van de beschermde soorten die in het projectgebied voor komen. Wanneer er uit de Quickscan en het nader onderzoek vast staat welke beschermde flora en fauna in het gebied aanwezig zijn, dan is de volgende stap een ecologisch werkprotocol opstellen zodat zorgvuldig gewerkt kan worden om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen.

Bij een ontheffing is ook een ecologisch werkprotocol nodig om aan te kunnen tonen dat er zorgvuldig gehandeld gaat worden.

SCHOUWWERKZAAMHEDEN (VOORAFGAAND AAN KAP)

Vanuit een ontheffing, kapvergunning of gedragscode kan worden ge-eist dat maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kapwerkzaamheden de te kappen bomen geschouwd moeten worden door een ecoloog. Dit is met name tijdens het broedseizoen relevant en betreft dus een actuele check op aanwezigheid van actief in gebruik zijnde nesten of holtes. Aangezien alle in het wild levende vogelsoorten beschermd zijn (EU Vogelrichtlijn) mogen de werkzaamheden alleen doorgang vinden als het resultaat van de schouw negatief is.

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’