Boomadvies specifiek

Boomadvies specifiek

BEREKENEN VERVANGINGSWAARDE (€) NVTB

Er kunnen meerdere aanleidingen zijn om de vervangingswaarde van bomen te berekenen, uitgedrukt in geld. Schade door graafwerk, onrechtmatige snoei, vandalisme of verkeersongevallen kunnen resulteren in een total loss van een boom, waarbij de actuele boomwaarde tot het schadebedrag leidt.
Wij voeren tevens waardebepalingen uit in het kader van een BEA. Het verlies van bomen tijdens een ruimtelijke ontwikkeling (gepland of onvoorzien) kan dan worden gecompenseerd met een financiële bijdrage in een herplantfonds. Wij hebben beëdigd boomtaxateurs in dienst die deze werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren.

VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK

Wanneer bomen niet te handhaven zijn tijdens herinrichtingsprojecten kan het verplanten een goede en duurzame optie zijn ter behoud van waardevolle exemplaren. Of een boom succesvol te verplanten is, hangt af van diverse factoren zoals soort, conditie, kwaliteit van het wortelgestel en aanwezigheid van boven- of ondergrondse belemmeringen. Ook de beschikbare voorbereidingstijd speelt een rol. Tijdens een verplantbaarheidsonderzoek beoordelen wij of een boom succesvol te verplanten is en zo ja onder welke voorwaarden en met welke methodiek dit uitgevoerd dient te worden. Ook kunnen wij een raming geven van de verplantkosten zodat een goede belangenafweging kan worden gemaakt of de investeringen zinvol en haalbaar zijn.

BOOMINVENTARISATIES

Bij nieuwe planvorming is het belangrijk om de positie van alle bestaande bomen goed in beeld te hebben. Wij kunnen uw bomen inmeten waarbij de x/y-coördinaten van de boomlocaties worden bepaald. Terreinhoogtes en huidige inrichting kunnen eveneens worden meegenomen. Vervolgens laden wij de boomlocaties in ons GIS-inspectiesysteem waarna een adviseur de boominventarisatie uitvoert. Wij bepalen de boomafmetingen, kwaliteit, onderhoudstoestand en registeren eventuele gebreken.

 

Wij leveren resultaten in een Excel-tabel aan of, indien gewenst, een shape/gdb bestand. Tevens leveren we enkele themakaarten aan (autocad/pdf) waarin we de kwaliteiten van het bomenbestand overzichtelijk presenteren met kleurcoderingen. Boomtechnische toezicht en begeleiding.

TOEZICHT/PROJECTBEGELEIDING

Bij projecten waar in de directe nabijheid van bomen gewerkt wordt, is de kans op schade aan bomen of verstoring van de groeiplaatsen groot. Wanneer u als boomeigenaar schade aan uw bomen wil voorkomen, is het inzetten van een boomtechnisch toezichthouder onmisbaar. Deze toezichthouder begeleidt de werkzaamheden nabij de bomen en kan meedenken in het boomvriendelijk uitvoeren van de werkzaamheden.

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’